ผลงานวิจัยพันธุ์พืชไร่

มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝ้าย และ ถั่วเหลือง เผยแพร่ออกสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (14 พันธุ์/สายพันธุ์)

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ผสมเปิด

นครสวรรค์ 1 รับรองพันธุ์   2532

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว

นครสวรรค์ 72 รับรองพันธุ์   2542
นครสวรรค์ 2 รับรองพันธุ์   2548
นครสวรรค์ 3 รับรองพันธุ์   2552
นครสวรรค์ 4 รับรองพันธุ์   2562
นครสวรรค์ 5 รับรองพันธุ์   2562

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้

นครสวรรค์ 1 ขึ้นทะเบียนพันธุ์  2542
นครสวรรค์ 2 ขึ้นทะเบียนพันธุ์  2542
ตากฟ้า 1 ขึ้นทะเบียนพันธุ์  2548
ตากฟ้า 2 ขึ้นทะเบียนพันธุ์  2548
ตากฟ้า 3 ขึ้นทะเบียนพันธุ์  2552
ตากฟ้า 4 ขึ้นทะเบียนพันธุ์  2562
ตากฟ้า 5 ขึ้นทะเบียนพันธุ์  2562
ตากฟ้า 7 ขึ้นทะเบียนพันธุ์  2562

ฝ้าย (12 พันธุ์)

ตากฟ้า 1 รับรองพันธุ์ ปี 2521
ศรีสำโรง 2 รับรองพันธุ์ ปี 2523
ศรีสำโรง 3 รับรองพันธุ์ ปี 2525
นครสวรรค์ 1 รับรองพันธุ์ ปี 2529
ศรีสำโรง 60 รับรองพันธุ์ ปี 2531
ตากฟ้า 2 รับรองพันธุ์ ปี 2544
ตากฟ้า 3 ขึ้นทะเบียนพันธุ์ ปี 2552
ตากฟ้า 84-4 รับรองพันธุ์ ปี 2554
ตากฟ้า 86-5 รับรองพันธุ์ ปี 2556
ตากฟ้า 6 รับรองพันธุ์ ปี 2561
ตากฟ้า 7 รับรองพันธุ์ ปี 2562
ตากฟ้า 8 รับรองพันธุ์ ปี 2564

อ้อย (1 พันธุ์)

กวก. นครสวรรค์ 1  รับรองพันธุ์ ปี  2565


ถั่วเหลือง (1 พันธุ์)

นครสวรรค์ 1  รับรองพันธุ์ ปี  2528

หมายเหตุ : ปี 2566 กรมวิชาการเกษตร เห็นชอบให้เพิ่มคำว่า กวก. หน้าชื่อพันธุ์พืช ของกรมวิชาการเกษตร ที่ผ่านการรับรองพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2519-ปัจจุบัน