ทำเนียบผู้บริหาร

หัวหน้าสถานีกสิกรรมตาคลี

ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายชูเกียรติ  อิถรัชด์ 1 มกราคม 2506 – 31 ธันวาคม 2506
นายศรีพักตร์  เวสอุรัย 1 มกราคม 2507  –  เมษายน  2509
นายชูเกียรติ  อิถรัชด์ เมษายน 2509  –  31  ตุลาคม 2510
นายเกษม  สุขาพันธ์ 1 พฤศจิกายน  2510  –  2 มกราคม  2511
ดร.วิจิตร  เบญจศีล 1 กุมภาพันธ์  2511 – 20 พฤศจิกายน 2512

หัวหน้าศูนย์พัฒนาฝ้ายตากฟ้า

ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายสมชาย  ธรรมนูญรัตน์ 1  พฤศจิกายน  2512 – ……….  2515

หัวหน้าสถานีทดลองพืชไร่ตาคลี

ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายสมชาย  ธรรมนูญรัตน์ …2515 – 1 มิถุนายน 2518
นายธงชัย วงศ์เสรี 2  มิถุนายน  2518  –  31  กรกฎาคม  2525

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค

ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายอำนวย ทองดี 2  สิงหาคม  2525 – 12  พฤศจิกายน 2535
ดร.อำนาจ  ชินเชษฐ 14  มิถุนายน 2536  –  20  ตุลาคม  2542
นายมนูญ  พุ่มกล่อม 1  พฤศจิกายน  2542  –  7 กุมภาพันธ์  2548
นายบุญเกื้อ ภูศรี 1  มีนาคม  2548  –  30  กันยายน  2551
นายพิเชษฐ์  กรุดลอยมา 3  ตุลาคม  2551  –  28 มกราคม 2558
นางสาวอมรา ไตรศิริ 29 มกราคม 2558  –  30 กันยายน 2559
นายสมพงษ์ ทองช่วย 13 ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2562
นางสาวปริญญา สีบุญเรือง 11 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 สิงหาคม 2564
นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ 29 พฤศจิกายน 2564 – ปัจจุบัน