บทบาทหน้าที่

<< ศึกษา ค้นคว้าวิจัย แบบครบทุกสาขาวิชา เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตและแก้ไขปัญหาการผลิตพืชไร่ที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝ้าย อ้อย มันสำปะหลัง งา ทานตะวัน ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว และถั่วเหลือง เป็นต้น

 

<< ผลิตเมล็ดพันธุ์คัด และเมล็ดพันธุ์หลักพืชไร่เศรษฐกิจ  ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ฝ้าย ถั่วเหลือง และทานตะวัน

<< วิเคราะห์ดิน เพื่อให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามสภาพดินและความต้องการของพืช

 

 

 

 

<< ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชให้กับบุคคลากรของกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

 

<< ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกรมวิชาการเกษตร รวมถึงองค์กรต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้และแก้ไขปัญหาการเกษตรร่วมกัน

 

<< ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่