โรคราน้ำค้างข้าวโพด

โรคราน้ำค้าง หรือโรคใบลาย มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Peronosclerospora sorghi เกิดโรคได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอก โดยพบจุดเล็กๆ สีเขียวฉ่ำน้ำบนใบอ่อน ต่อมาใบข้าวโพดมีสีเหลืองซีดโดยเฉพาะใบยอด หรือ

Read more

AKH4-E17 ฝ้ายพันธุ์ใหม่ ผลผลิตสูง ทนทานแมลง

การพัฒนาฝ้ายสายพันธุ์ AKH4-E17 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้ได้พันธุ์ฝ้ายที่มีเส้นใยสั้นสีน้ำตาล ที่ให้ผลผลิตฝ้ายปุยทั้งเมล็ดมากกว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 ไม่น้อยกว่า 20%

Read more

โรคใบด่างถั่วเขียว

พบการระบาดของโรคใบด่างในถั่วเขียว ในแหล่งปลูกที่สำคัญหลายพื้นที่ เช่น นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ชัยนาท เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร จากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท และ

Read more

อบรมความรู้พื้นฐานการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงและไร

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ดร.ปริญญา สีบุญเรือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จัดให้มีการอบรมความรู้พื้นฐานการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและไร ให้กับนักวิชาการเกษตร พนักงานราชการ

Read more

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฝ้ายเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 1-2 กันยายน 2563 กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยพันธุ์ฝ้าย เยี่ยมชมแปลงทดลองการปรับปรุงพันธุ์ฝ้าย โดยมี ดร.ปริญญา สีบุญเรือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

Read more