สภาพภูมิอากาศ

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์   ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งมีสภาพอากาศเป็นแบบร้อนแห้งแล้ง (tropical savanna)
ค่าปกติสภาพภูมิอากาศ (เฉลี่ย 30 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2514-2543) ดังนี้

ปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีเฉลี่ย 1,182 มิลลิเมตร
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23.1 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

 

 

การกระจายของฝนเป็นแบบสองช่วงคือ ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน
และเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม โดยในแต่ละปี มีความแปรปรวนค่อนข้างสูง