อัตรากำลัง

อัตรากำลัง

ข้าราชการ  11 คน
ลูกจ้างประจำ    7 คน
พนักงานราชการกลุ่ม 1 24 คน
พนักงานราชการกลุ่ม 2 69 คน
จ้างเหมา 37 คน
รวม 148 คน

ข้อมูล ณ 18 เม.ย. 66