อัตรากำลัง

อัตรากำลัง

ข้าราชการ  14 คน
ลูกจ้างประจำ    5 คน
พนักงานราชการกลุ่ม 1 25 คน
พนักงานราชการกลุ่ม 2 63 คน
จ้างเหมา 28 คน
รวม 135 คน

ข้อมูล ณ 12 มี.ค. 67