อัตรากำลัง

อัตรากำลัง

ข้าราชการ  13 คน
ลูกจ้างประจำ    5 คน
พนักงานราชการกลุ่ม 1 24 คน
พนักงานราชการกลุ่ม 2 65 คน
จ้างเหมา 28 คน
รวม 136 คน

ข้อมูล ณ 12 ต.ค. 66