อัตรากำลัง

อัตรากำลัง

ข้าราชการ  12 คน
ลูกจ้างประจำ    7 คน
พนักงานราชการกลุ่ม 1 24 คน
พนักงานราชการกลุ่ม 2 68 คน
จ้างเหมา 26 คน
รวม 137 คน

ข้อมูล ณ 18 พ.ย. 65