ลักษณะดินแปลงทดลอง

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ มีพื้นที่ที่ใช้ดำเนินการทดลองในงานวิจัยด้านต่างๆ แต่ละแปลงมีการปลูกพืชมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดังนั้นจึงมีการวิเคราะหความอุดมสมบูรณ์ของดินรายแปลงทดลองเป็นระยะ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการดินและปุ๋ยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 230 ถนนพหลโยธิน อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
มีพื้นที่อยู่ 2 แห่ง 

แห่งที่ 1 ตั้งอยู่ ตำบลสุขสำราญ มีพื้นที่ 595 ไร่  ตั้งอยู่เส้นรุ้งที่ 15 องศา 21 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 100 องศา 31 ลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล 99-109 เมตร
แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ ตำบลตากฟ้า มีพื้นที่ 518 ไร่ อยู่บนเส้นรุ้งที่ 15 องศา 21 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศา 09 ลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล 60-80 เมตร

ลักษณะดิน
แห่งที่ 1    เป็นชุดดินสมอทอด ลพบุรี วังไฮ และทับกวาง  มีความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 4.28 – 7.82

แห่งที่ 2    เป็นชุดดินตาคลี และลพบุรี  มีความเป็นกรด- ด่าง อยู่ในช่วง 7.48 – 7.95

แปลงทดลอง ศูนย์ฯ 1 เก็บตัวอย่างดิน เมื่อ 1 พฤษภาคม 2558

แปลงทดลอง ศูนย์ฯ 2 เก็บตัวอย่างดิน เมื่อ 4 มิถุนายน 2558

ดาวน์โหลด ผลการวิเคราะห์ดินรายแปลงทดลอง