การผลิตเมล็ดพันธุ์

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566

พืช พันธุ์ ปริมาณ (ตัน)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นครสวรรค์ 5 (ลูกผสม)
สายพันธุ์แท้
1.20
22.0
ถั่วเหลือง
(นครสวรรค์ 1)
พันธุ์คัด
พันธุ์หลัก
พันธุ์ขยาย
พันธุ์จำหน่าย
0.10
0.25
0.50
0.750
ฝ้าย พันธุ์คัด
ตากฟ้า 3
ตากฟ้า 84-4
ตากฟ้า 86-5
ตากฟ้า 6
ตากฟ้า 7
ตากฟ้า 8
พันธุ์หลัก
ตากฟ้า 84-4
ตากฟ้า 86-5
ตากฟ้า 6
ตากฟ้า 7
ตากฟ้า 8
0.060
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.600
0.100
0.200
0.100
0.100
0.100
อ้อย
(กวก. นครสวรรค์ 1)
พันธุ์หลัก 200,000 ท่อน