งานวิจัย

ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  ดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา 10 โครงการ จำนวน  54 การทดลอง

1. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยสำหรับเขตดินร่วน ร่วนเหนียว และดินเหนียวสภาพน้ำฝน (9)
2. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยสำหรับสภาพชลประทานและมีน้ำเสริม (2)
3. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (3)
4. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (12)
5. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (9)
6. โครงการวิจัยต้นแบบหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมในเขตภาคเหนือตอนล่าง (1)
7. โครงการวิจัยและพัฒนาถั่วเขียวเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ (2)
8. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ฝ้าย (7)
9. โครงการการศึกษาข้อมูลจำเพาะของฝ้ายสายพันธุ์ก้าวหน้า (7)
10. โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้ในการบริโภค (2)

หมายเหตุ: วงเล็บคือจำนวนการทดลอง

ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  ดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา 13 โครงการ จำนวน  59 การทดลอง 81 แปลง (ก่อนการปรับลดงานวิจัย ตามงบประมาณที่ถูกปรับลด)

1. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยสำหรับเขตดินร่วน ร่วนเหนียว และดินเหนียวสภาพน้ำฝน (9)
2. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยสำหรับสภาพชลประทานและมีน้ำเสริม (3)
3. โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ (2)
4. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (3)
5. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (12)
6. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (8)
7. โครงการวิจัยต้นแบบหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมในเขตภาคเหนือตอนล่าง (1)
8. โครงการวิจัยและพัฒนาถั่วเขียวเพื่อเสริมสร้างระบบการผลิตที่ยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร (2)
9. โครงการวิจัยการศึกษาผลของการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำในระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง และถั่วเขียว ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (1)
10. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ฝ้าย (7)
11. โครงการการศึกษาข้อมูลจำเพาะของฝ้ายสายพันธุ์ก้าวหน้า (7)
12. โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุกรรมงา (2)
13. โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้ในการบริโภค (2)

หมายเหตุ: วงเล็บคือจำนวนการทดลอง

ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  ดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา 12 โครงการ จำนวน  60 การทดลอง (71 แปลง)

1. วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (14)
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (8)
3. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ฝ้าย (9)
4. การศึกษาข้อมูลจำเพาะของฝ้ายสายพันธุ์ก้าวหน้า (6)
5. วิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย สำหรับเขตดินร่วน ร่วนเหนียว และดินเหนียวสภาพน้ำฝน (9)
6. วิจัยและการพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้ในการบริโภค (1)
7. วิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ (2)
8. วิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย สำหรับสภาพชลประทานและมีน้ำเสริม (3)
9. วิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (3)
10. วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ (2)
11. วิจัยการศึกษาผลของการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำ ในระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง และถั่วเขียว ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (1)
12. วิจัยและพัฒนาพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุกรรมงา (2)
หมายเหตุ: วงเล็บคือจำนวนการทดลอง