โครงสร้างองค์กร

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สังกัด  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร

มีโครงสร้างการการบริหารงาน ดังนี้