ลูกจ้างประจำ

 

นางวิลัยลักษณ์ นวลศรี
พนักงานการเกษตร ส3
นายสมศักดิ์ จันทร์ประเสริฐ
ช่างไม้ ช3
นายไพฑูรย์ ศรีทอน
พนักงานขับรถยนต์ ส2/หัวหน้า
นายประเทือง โตเต็ม
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช2
นายสาโรจน์ ตะเภาลอย
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2