บุคลากร

อัตรากำลัง

ข้าราชการ  13 คน
ลูกจ้างประจำ    8 คน
พนักงานราชการกลุ่ม 1 24 คน
พนักงานราชการกลุ่ม 2 78 คน
จ้างเหมา 22 คน
รวม 145 คน

ข้อมูล ณ 17 มิ.ย. 65