เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โดย วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร เอกสารประกอบการบรรยายในการฝึกอบรมพนักงานบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้าวโพด และเทคนิคการเพิ่มผลผลิต

Read more

ฝ้ายเส้นใยสีธรรมชาติ

การพัฒนาพันธุ์ฝ้าย ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร มุ่งเน้นเพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีคุณภาพเส้นใยที่ดียิ่งขึ้นและมีความพิเศษที่แตกต่างจากพันธุ์เดิม  สนับสนุนและรองรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณภาพ สำหรับตลาดที่มีความต้องการเส้นใยธรรมชาติคุณภาพสูง “ ความแปลกใหม่ของสีเส้นใยจากพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติของกรมวิชาการเกษตร สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ดึงดูดผู้บริโภคให้ประทับใจ กระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการที่สามารถแจ้งเกิดได้จากผลิตภัณฑ์ฝ้ายเส้นใยสี เพื่อแสวงหาความแปลกใหม่ที่แตกต่าง

Read more

แผนการทำงานในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

  การทำงานทุกขั้นตอนในแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในฤดูแล้ง หลังนา ตั้งแต่สัปดาห์แรกเริ่มจากการเตรียมดิน  การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา ซึ่งประกอบด้วย การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ

Read more

การแปรรูปผลผลิตฝ้าย

ขั้นตอนการแปรรูปผลผลิตฝ้ายไปสู่การผลิตเส้นด้าย 1. การทำความสะอาดปุยฝ้าย นำฝ้ายมาผึ่งให้แห้งสนิท แล้วแยกสิ่งเจือปนที่ติดมาจากปุยฝ้ายออกให้หมด 2. การหีบฝ้ายหรือการอิ้วหรือการอีดฝ้าย แยกปุยฝ้ายออกจากเมล็ด โดยป้อนปุยฝ้ายทั้งเมล็ดเข้าไปตรงกลางระหว่างแกนไม้สองอันที่กำลังหมุนอยู่ แล้วปุยฝ้ายจะไหลผ่านแกนไปด้านหน้า

Read more

ปลูกฝ้ายด้วยรัก ปกปักด้วยใจ

ปลูกฝ้ายด้วยรัก ปกปักด้วยใจ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการปลูกฝ้าย และมีความรักในการปลูกฝ้าย ซึ่งมีพื้นที่จำกัด สามารถนำไปปลูกทั้งในรูปแบบการปลูกในกระถาง หรือปลูกลงดิน เพื่อเก็บปุยฝ้ายนำไปผลิตงานหัตถกรรมสิ่งทอ หรือเพื่อเป็นไม้ประดับสร้างความสวยงาม ในพื้นที่รอบบริเวณบ้าน

Read more