ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ วิจัยและพัฒนาพันธุ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝ้าย และพืชไร่เศรษฐกิจอื่นๆ ศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตและแก้ปัญหาการผลิตพืชไร่

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โดย วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร เอกสารประกอบการบรรยายในการฝึกอบรมพนักงานบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้าวโพด และเทคนิคการเพิ่มผลผลิต

Read more

ฝ้ายเส้นใยสีธรรมชาติ

การพัฒนาพันธุ์ฝ้าย ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร มุ่งเน้นเพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีคุณภาพเส้นใยที่ดียิ่งขึ้นและมีความพิเศษที่แตกต่างจากพันธุ์เดิม  สนับสนุนและรองรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณภาพ สำหรับตลาดที่มีความต้องการเส้นใยธรรมชาติคุณภาพสูง “ ความแปลกใหม่ของสีเส้นใยจากพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติของกรมวิชาการเกษตร สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ดึงดูดผู้บริโภคให้ประทับใจ กระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการที่สามารถแจ้งเกิดได้จากผลิตภัณฑ์ฝ้ายเส้นใยสี เพื่อแสวงหาความแปลกใหม่ที่แตกต่าง

Read more

หนอนเจาะลําต้นข้าวโพด

หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด (Asian corn borer : Ostrinia furnacalis Guenee)เป็นแมลงศัตรูสำคัญที่สุดชนิดหนึ่งของข้าวโพด โดยเฉพาะในไร่ที่มีการปลูกข้าวโพดมานานปี หรือในแหล่งที่มีการใช้สารฆ่าแมลงมาก

Read more