การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน คืออะไร ?
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการใช้ปุ๋ยให้ตรงตามระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และตรงตามความต้องการของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตดี และการให้ผลตอบแทนคุ้มค่าแก่การลงทุน

สมบัติของดินที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

– ดินลึก มากกว่า 75 เซนติเมตร
– ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.5-7.5
– อินทรียวัตถุ มากกว่า 1.0%
– เนื้อดินร่วน  ร่วนปนทราย ร่วนเหนียว ดินเหนียว
– โปร่ง ร่วนซุย และระบายน้ำดี
– ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ มากกว่า 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
– โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ มากกว่า 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
– แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ มากกว่า 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
– แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ มากกว่า 33 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

การปรับปรุงดินก่อนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
– ดินมีอินทรียวัตถุต่ำ ดินร่วนปนทราย ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 700 กิโลกรัม/ไร่ หว่านให้ทั่วพื้นที่แล้วไถกลบก่อนปลูก
– ดินที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง น้อยกว่า 5.5 ควรปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์ อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่  โดยหว่านให้ทั่วแปลงก่อนไถเตรียมดิน
– ดินที่มีความเป็นกรด-ด่าง มากกว่า 7.5  ควรเลือกใช้ปุ๋ย 21-0-0 เป็นแหล่งของไนโตรเจน

คำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ความต้องการธาตุอาหารของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วิธีการใส่ปุ๋ย

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้นพร้อมปลูก ให้มีธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ครบทั้ง 3 ธาตุ
เช่น ปุ๋ย 16-16-8
ครั้งที่ 2 เมื่อข้าวโพดอายุ 3-4 สัปดาห์หลังปลูก และดินมีความชื้นเหมาะสม ใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ข้างแถวปลูกแล้วพรวนกลบ

แหล่งข้อมูล
กลุ่มวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ปี 2561

ติดต่อสอบถาม

โทร. 0-2561-4681 โทรสาร 0-2940-5942

กลุ่มวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *