ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเนื่องจากอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์