การระบาดของเพลี้ยหอยเกล็ดในมันสำปะหลัง

เพลี้ยหอยเกล็ด มักพบระบาดตามกิ่งของไม้ยืนต้น  สำหรับมันสำปะหลัง มีเพลี้ยหอยเกล็ดหลายชนิดเข้าทำลาย เช่น เพลี้ยหอยเกล็ดขาว (White scale: Aonidomytilus albus)

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร

โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน

Read more

แผนการทำงานในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

  การทำงานทุกขั้นตอนในแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในฤดูแล้ง หลังนา ตั้งแต่สัปดาห์แรกเริ่มจากการเตรียมดิน  การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา ซึ่งประกอบด้วย การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ

Read more