ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม ผลผลิตสูง และทนแล้ง พันธุ์ดีเด่น NSX152067

ประวัติ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุยาวพันธุ์ดีเด่น NSX152067 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว เกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ Nei 542012 เป็นพันธุ์แม่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า 5 เป็นพันธุ์พ่อ

การพัฒนาข้าวโพดสายพันธุ์แท้แม่และพ่อ ดำเนินการคัดเลือก ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ระหว่างปี 2543-2546 โดยสายพันธุ์แท้แม่ Nei 542012 ได้จากการผสมระหว่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ [(KS23(S)C2-190-1-2-1-BBBB x PIONEER 3006-4-1-3-1-BBB)-95-3 -BBBBB กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ตากฟ้า 1 พัฒนาต่อให้เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้แม่ โดยการคัดเลือกและผสมตัวเองจำนวน 7 ชั่ว ส่วนสายพันธุ์แท้พ่อ ตากฟ้า 5 ได้จากการผสมตัวเองจำนวน 3 ชั่ว ในประชากรข้าวโพด C-5124001F2 ในสภาพการปลูกเชื้อโรคราน้ำค้าง และประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ที่คัดเลือกกับตัวทดสอบ สายพันธุ์แท้นครสวรรค์ 1 และสายพันธุ์แท้นครสวรรค์ 2 คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีสมรรถนะการผสมดี มีความต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง และทนแล้ง นำมาผสมตัวเองอีก 4 ชั่ว จนได้สายพันธุ์แท้ Nei 452009 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสายพันธุ์แท้ตากฟ้า 5

ปี 2558 ปลูกประเมินผลผลิต และศักยภาพในการทนแล้ง เพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงและทนแล้ง เข้าสู่การประเมินผลผลิต และเปรียบเทียบพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2559 ประกอบด้วย การเปรียบเทียบเบื้องต้น การเปรียบเทียบมาตรฐาน การเปรียบเทียบในท้องถิ่น และการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร

ลักษณะเด่น

  1. ผลผลิตสูง

ประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน (29 สภาพแวดล้อม) พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ดีเด่น NSX152067 ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 1,305 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 3 และนครสวรรค์ 4 ร้อยละ 4 และ 10 ตามลำดับ ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์ลูกผสมการค้า CP888 New ที่ให้ผลผลิต 1,299 กิโลกรัมต่อไร่

  1. ทนแล้ง

ศักยภาพในการทนแล้งในระยะออกดอก โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 725 กิโลกรัมต่อไร่ (12 สภาพแวดล้อม) ผลผลิตลดลงร้อยละ 47 เมื่อกระทบแล้งช่วงออกดอกนาน 1 เดือน ในขณะที่ พันธุ์นครสวรรค์ 3 นครสวรรค์ 4 และ CP888 New ผลผลิตลดลง ร้อยละ 62 65 และ 80 ตามลำดับ

ลักษณะประจำพันธุ์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ดีเด่น NSX152067 สามารถเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 110-120 วัน มีลักษณะทางการเกษตรที่สำคัญ มีอายุวันออกดอกตัวผู้ และออกไหม 54 วัน ความสูงต้น 225 เซนติเมตร ความสูงฝัก 122 เซนติเมตร เปอร์เซนต์กะเทาะ ร้อยละ 80 ความชื้นเมล็ดขณะเก็บเกี่ยว ร้อยละ 23 และเมล็ดเป็นชนิดกึ่งหัวแข็ง สีส้มเหลือง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ | เลขที่ 146 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์ 0-5624-1019 โทรสาร 0-5624-1498   อีเมล์ nsfcrc@doa.in.th