ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 8 ผลผลิตสูง ทนทานแมลง

การพัฒนาฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้พันธุ์ฝ้ายที่มีเส้นใยสั้นสีน้ำตาล ที่ให้ผลผลิตฝ้ายปุยทั้งเมล็ดมากกว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 ไม่น้อยกว่า 20% ในสภาพปลอดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูฝ้าย 

Read more

กวก. ตากฟ้า 6 พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีน้ำตาล

เกิดจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 2 กับพันธุ์ Brown cotton วิจัยและพัฒนาพันธุ์โดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร ลักษณะเด่น

Read more

ฝ้ายเส้นใยสีเขียว กวก. ตากฟ้า 86-5

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ โดย ดร.ปริญญา สีบุญเรือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้พัฒนาพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดมลภาวะที่เกิดจากสารเคมีและน้ำเสีย ในการฟอกย้อม เพื่อเป็นการยกระดับมูลค่าผลผลิตฝ้าย

Read more