การทำลายของปลวกในมันสำปะหลัง

ปลวก (Termites ; Coptotermes spp.) มันสำปะหลังเป็นพืชที่พบการเข้าทำลายของปลวกได้เช่นกัน โดยปลวกเจาะเข้าไปกัดกินภายในลำต้นมันสำปะหลัง เหง้า และหัว ทำให้มันสำปะหลังยืนต้นตาย นอกจากนี้ยังทำลายท่อนพันธุ์ก่อนที่จะงอก การปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีปลวกจำนวนมาก สามารถทำความเสียหายกับต้นมันสำปะหลังทั้งแปลง  การวินิจฉัยอาการผิดปกติ เมื่อพบมันสำปะหลังมีอาการยืนต้นตาย ให้ตรวจสอบโดยการผ่าลำต้น เหง้า และหัว การป้องกันกำจัด พื้นที่ที่มีการระบาดของปลวก ใช้สารฆ่าแมลงฟิโพรนิล (fipronil) 5% SC อัตรา 80 มล./น้ํา 20 ลิตร (กลุ่ม 2B) พ่นลงบนท่อนพันธุ์ตอนปลูก หรือเมื่อพบการทําลายของปลวกให้พ่นข้างแถวปลูกมันสำปะหลัง เมื่อพบจอมปลวกให้เจาะรูตรงกลาง แล้วราดสารกําจัดแมลงผสมน้ําอัตรา 3-5 ลิตรต่อจอมปลวก (ขึ้นอยู่กับขนาดของจอมปลวก) แหล่งข้อมูล Field problem in cassava. CIAT, 1981 ศรีจํานรรจ์ ศรีจันทรา. 2565. เอกสารวิชาการ คําแนะนําการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช จากงานวิจัย ปี 2565. โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชเพื่อใช้เป็นคําแนะนําในการผลิตพืชบริโภค ในประเทศและส่งออก. กรมวิชาการเกษตร. 208 หน้า.