ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมวิชาการเกษตร
ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที 29 ธันวาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการค้ดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่1 โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 23 ราย พิจารณาประวัติและผลงานของผู้เข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ การครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ผลงานดีเด่น พร้อมทั้งกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมวิชาการเกษตรในการประชุมครั้งต่อไป