แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 5 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 5 ตำแหน่ง
(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม)

  1. ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 118) กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
  2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 94) กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
  3. ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 613) กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจยาง สถาบันวิจัยยาง (ปฏิบัติงานที่กลุ่มเศรษฐกิจยาง กองการยาง และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม)
  4. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 975) กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
  5. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 2986) กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.3) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.3) และตำแหน่งลูกมือช่าง (สวพ.3)

แก้ไขเพิ่มเติม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน