รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (กปผ.) และตำแหน่งลูกมือช่าง (กปผ.)

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กกย.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 664 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
  • ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 1087) กลุ่มสำรวจข้อมูลพื้นที่ภูมิศาสตร์เกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 1017) ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 1447) ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2527) ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2562) กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2647) กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 – 8 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)