รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.7)