ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
นางสาวภัทรียา เอื้อสว่างพร ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางหนองคาย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 (นายคมสัน จำรูญพงษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563