ตรวจแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า ประเภทกิ่งตายาง ต้นตอตา และต้นยางชำถุง

เมื่อวันที่ 17-21 เมษายน 2566 นางสาวภัทรียา เอื้อสว่างพร ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางหนองคาย มอบหมายให้ นายนิโรจน์ แก้วมุงคุณ และนางสาววันวิสาข์ ชุมแสง ดำเนินการตรวจแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า ประเภทกิ่งตายาง ต้นตอตา และต้นยางชำถุง ในเขตพื้นจังหวัดบึงกาฬ นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร เพื่อออกใบอนุญาตแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 ให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกร