ตรวจสถานประกอบกิจการของผู้ขออนุญาตค้ายางรายใหม่และผู้ขอต่อใบอนุญาต ในเขตพื้นจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ (3-4 เมษายน 2567)

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2567 นางสาวภัทรียา เอื้อสว่างพร ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางหนองคาย ได้มอบหมายให้ นางสาววันวิสาข์ ชุมแสง และนางสาวพรรณรายณ์ สารสิน ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการของผู้ขออนุญาตค้ายางรายใหม่และผู้ขอต่อใบอนุญาต ในเขตพื้นจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ค้ายางด้านการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

??????: ???????? ?????
??????: ??????? ????????
??????: ????? ????????
??????: ????????????????????????
??????: ??? ?????????
??????: ?????????????????
??????: ?????????????????