ใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออก

ใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออก

 ในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแต่ละ ผู้ส่งยางออกจะต้องได้รับใบผ่านด่านศุลกากรจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และจะต้องส่งยางออกทางด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในใบผ่านด่านศุลกากร (มาตรา 26) โดยยางที่ส่งออกจะต้องจัดให้มีการมัดและการบรรจุหีบห่อยางก่อนการส่งออกตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (มาตรา 28)

 ยื่นคำขอ ผ่านระบบ National Single Window : NSW

  รับใบอนุญาต ได้ที่

1.กลุ่มควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร

2.ศูนย์ควบคุมยาง กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

– ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี

– ศูนย์ควบคุมยางสงขลา

– ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

– ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์

– ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย

– ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย

 1. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1-8
 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
 3. ส่วนควบคุมพืช/ด่านตรวจพืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

ระยะเวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 หลักเกณฑ์ ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

 1. ต้องได้รับใบอนุญาตค้ายางและใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรก่อนจึงจะขอรับใบผ่านด่านศุลกากรได้
 2. ยื่นคำขอรับใบผ่านด่านศุลกากรก่อนการส่งยางออกอย่างน้อย 3 วันทำการเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบยางตามคำขอ ณ สถานที่เก็บยาง

เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา มีดังนี้

 1. คำของรับใบผ่านด่านศุลกากร (แบบยาง 11)
 2. ใบกำกับสินค้า (Invoice) ที่ระบุเลขสัญญาซื้อขาย และวันที่ทำสัญญาซื้อขาย หากใบกำกับสินค้าไม่ได้ระบุเลขที่สัญญาซื้อขายและวันที่ทำสัญญาซื้อขาย ต้องแนบใบสัญญาซื้อขายประกอบ
 3. ใบ Certificate และหนังสือรับรองคุณภาพยาง (เฉพาะกรณียางแท่งเอสทีอาร์
 4. หนังสือรับรองปริมาณเนื้อยางธรรมชาติ (เฉพาะกรณียางคอมเปาว์ และยางมาสเตอร์แบท)

ค่าธรรมเนียม กิโลกรัมละ 0.002 บาท

อายุใบอนุญาต

– ใบอนุญาตมีอายุ 30 วัน

– กรณีใบอนุญาตหมดอายุ ต้องขอใหม่ ซึ่งในการส่งออกยางแท่งเอสทีอาร์ จะต้องมีใบรับรองคุณภาพยาง และ ใบ Certificate แนบ โดยใบ Certificate จะมีอายุ 45 วัน นับจากวันตรวจสอบ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการ

กระบวนการออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออก

ผู้ขอใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาต ระยะเวลาให้บริการ
1. ยื่นคำขอรับใบผ่านด่านศุลกากร

 

 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และหลักฐาน ลงทะเบียน รับคำขอ และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบยาง ณ สถานที่เก็บยาง 20 นาที

(นับจากผู้ยื่น ยื่นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน)

3. พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบยางตามคำขอรับใบผ่านด่านศุลกากร

4. พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ (ถ้าไม่ผ่านต้องแจ้งผู้ยื่นคำขอให้ปรับปรุงแก้ไข)

4 วันทำการ
5. พนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบรายงาน

– บันทึกข้อมูล

– กำหนดเลขที่ใบอนุญาต

– พิมพ์ใบผ่านด่าน

– แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียม และรับชำระค่าธรรมเนียม

– เสนอผู้มีอำนาจลงนาม

20 นาที
7.    7. ชำระค่าธรรมเนียม และ รับใบอนุญาต 6. ผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง) 20 นาที

บทลงโทษ

 1. ผู้ใดส่งยางออกโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 52)
 2. เมื่อมีการลงโทษให้ริบยาง เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งภาชนะ และหีบห่อบรรจุยางที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดในคดี และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการทำลายเสีย หรือจัดการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร (มาตรา 57)
 3. ถ้าผู้ส่งออกยางส่งยางที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่จัดให้มีการมัดและการบรรจุหีบห่อยางก่นการส่งออกตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 54)