กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาง มีดังนี้

พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

กฎกระทรวงการคลัง

ออกตามความใน  2481พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2481