การขออนุญาตใบค้ายาง

การขออนุญาตใบค้ายาง

ค้ายาง หมาย ความว่า ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนยางและหมายความรวมถึงซื้อยาง ขายยาง ตามตราสารที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออกตราสารนั้น หรือโดยประการอื่น แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ทำสวนยางขายน้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง หรือยางแผ่นดิบ ซึ่งเป็นผลิตผลจากสวนยางของตนเอง

เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต 

สำหรับบุคคลธรรมดา

 1. ใบคำร้องขออนุญาตค้ายาง (ฟอร์มใบคำร้อง)
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน

สำหรับนิติบุคคล

 1. ใบคำร้องขออนุญาตค้ายาง (ฟอร์มใบคำร้อง)
 2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และข้อบังคับ (ยกเว้นห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 3. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 4. สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมทะเบียนการค้า
 5. สำเนา หลักฐานการแต่งตั้งผู้จัดการ หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งผู้จัดการ (ถ้าเป็นสาขาของบริษัท ต้องใช้หนังสือรับรองฉบับที่ระบุสถานที่ตั้งสำนักงานสาขาด้วย)
 6. สำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 7. สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้จัดการหรือผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)หรือใช้หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตต่างด้าว
 8. สำเนาทะเบียนบ้าน(ของผู้จัดการหรือผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)
 9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)

ค่าธรรมเนียม : 50 บาท

ใบอนุญาตมีอายุ : 1 ปี

การต่ออายุใบอนุญาต : ให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

แผนผังกระบวนการใบอนุญาตค้ายาง

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตค้ายาง 

 1. ผู้ ค้ายางจะต้องทำบัญชีการซื้อยาง การจำหน่ายยาง ปริมาณยางคงเหลือ และ รายงานการค้ายางของทุกๆ เดือน และจัดส่งบัญชีดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป บัญชีการซื้อขาย (แบบยาง 5) บัญชีการจำหน่ายยาง (แบบยาง 6) บัญชีปริมาณยางคงเหลือ (แบบยาง 7) และรายงานการค้ายาง (แบบยาง 8) เป็นไปตามตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด (มาตรา 23)
 2. ใน การค้ายางแต่ละครั้ง ผู้ซื้อยาง ผู้ขายยาง หรือแลกเปลี่ยนยางต้องตรวจใบอนุญาตค้ายาง จดเลขที่ใบอนุญาตค้ายางแต่ละฝ่าย และจดปริมาณยางที่ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในการทำบัญชี (มาตรา 24)

บทลงโทษ

 1. ผู้ใดค้ายางโดยไม่มีใบอนุญาต โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท (มาตรา 50)
 2. เมื่อ มีการลงโทษให้ริบต้นยางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาง เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งภาชนะและหีบห่อที่บรรจุยางที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดในคดีและให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการทำลายเสีย หรือจัดการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร (มาตรา 57)
 3. ผู้ค้ายางผู้ใดไม่จัดส่งบัญชีฐื้อขาย บัญชีจำหน่ายยาง ปริมาณยางคงเหลือ  และรายการค้ายาง ตามที่กำหนด โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท (มาตรา 51)