งานออกใบอนุญาตตามพรบ.ควบคุมยาง

ใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า

 ใบอนุญาตค้ายาง

 ใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง

 ใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร

 ใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออก