เดือน: กันยายน 2566

ร่วมพิธีเปิดงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 51ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการวิจัย มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 20-22 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยก […]

ออกเก็บข้อมูลผลผลิตมันสำปะหลัง แปลงทดสอบ โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองมันสำปะหลังในกลุ่มชุดที่ 29 ปริมาณน้ำฝน 1,000-1,200 มม.

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

ร่วมประชุมพิจารณารับรองแหล่งผลิตพืช ครั้งที่ 212 โดยมี ดร.อารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อ […]

ร่วมประชุมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตส้มโอที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสรรค์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

ร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง ผลกระทบต่อภาคการเกษตร เกษตรกรต่อปรากฎการณ์เอลนิโญ : การเตรียมการและการขับเคลื่อน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชายด้วยการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Baillus subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการควบคุมโรคเหี่ยวในกระชาย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2566 และร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด ครั้งที่9/2566

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

ร่วมการประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]