ความเป็นมา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สวพ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งท้องที่ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกเป็นเขต ในปี พ.ศ. 2535 ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่ 109 ตอนที่ 104 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2535 โดยแบ่งเป็น 8 เขต เขตที่ 1 และ 2 รับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือ เขตที่ 3 และ 4 รับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตที่ 5 และ 6 รับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก และเขตที่ 7 และ 8  รับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6) ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี รับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่ 7 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการวิจัยพัฒนา และบริการวิชาการเกษตร ในพื้นที่ภาคตะวันออก นำการเกษตรสู่ระบบการผลิตมาตรฐานสากลโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดให้เกษตรกร

พันธกิจ

  1. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืช เพื่อการสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติและของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการการตรวจสอบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตและการผลิตพืชที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันและการส่งออก
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการด้านพืชและกฎหมาย สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
  4. ปรับปรุงการบริหารภายในองค์กรและพัฒนาบุคลากรของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี