แบบฟอร์ม GAP

แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช  [ สำหรับรายเดี่ยว ]    [ รายกลุ่ม ]

แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช  [ สำหรับรายเดี่ยว ]   [ สำหรับกลุ่ม ]

แบบคำขอยกเลิกการรับรอง  [ download ]

แบบคำขอหนังสือรับรอง ใบรับรองหรือขอแก้ไขข้อมูลการรับรอง  [ download ]

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองผลิตพืชตามรับรองมาตรฐาน  [ download ]

หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  [ download ]
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  [ download ]