การฝึกอบรมโครงการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ รุ่นที่ 5 ณ ศูนย์เรียนรู้ผลิตพริกไทยและไม้ผลคุณภาพ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ

Read more

เป็นวิทยากรบรรยายให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มังคุดร้อยปี ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด ในหัวข้อ การจัดการโรคและแมลงศัตรูมังคุด หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ปี 2564 ครั้งที่ 1

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายชลธี นุ่มหนู ผ

Read more

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.9001-2556) และข้อกำหนด 8 ประการ ให้กับเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายชลธี นุ่มหนู ผ

Read more

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายชลธี  นุ่มหนู 

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม การควบคุม กำกับดูแลโรงงานผลิตสินค้าพืช ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายชลธี นุ่มหนู ผ

Read more

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 ให้แก่เกษตรกรกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไทรนอง

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายชลธี นุ่มหนู ผ

Read more

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การควบคุมสารไนเตรทตกค้างและการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในสับปะรด ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายชลธี นุ่มหนู ผ

Read more