ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างสอบเทียบและบารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)