แบบฟอร์มGMP

 แบบฟอร์ม GMP (สมัครใหม่)   download ]
 แบบฟอร์ม GMP (ต่ออายุ)    download ]
 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบรับรอง GMP    download ]
 หนังสือขอเพิ่มขอบข่าย    download ]
 การนำเข้าผลไม้ 5 ชนิดตามพิธีสารฯ ผลไม้ไทย-จีน    download ]
 ตัวอย่าง sticker ติดข้ัวผลทุเรียน   download ]

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร
[ ระเบียบกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2553 ]    
[ ระเบียบกรมวิชาการเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ]
[ ระเบียบกรมวิชาการเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ]
[ ระเบียบกรมวิชาการเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ]