ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ 3 สาร

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2563
คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ