โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยปี 2564

คลิปวิดีโอถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจ้ยสู่การใช้ประโยชน ปี 2564
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

แหนแดง

ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์

ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต

ปุ๋ยหมักเติมอากาศ