สวพ.6 เข้าร่วมประชุม สร้างการรับรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ดินทำกินของเกษตรกร พื้นที่ป่าจันตาแป๊ะ เขาวังแจง บ้านคลองพริก ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงชั้น 2 (สวพ.6)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้

Read more

ภาพกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โครงการและกิจรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชภิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา #วัน

Read more

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างสอบเทียบและบารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖

Read more

หารือการเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายชลธี นุ่มหนู ผู

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการพืชสวน แก่ผู้นำเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

Read more