ภาพกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โครงการและกิจรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชภิธีบรมราชาภิเษก

         วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา #วันต้นไม้แห่งชาติ  โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ  

ภาพกิจกรรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  นายชลธี  นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ของเรา ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ