ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทวัฒ

Read more