การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงแรม โฮเทล ฟิวส์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นายชลธี  นุ่มหนู ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิ

Read more

การติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ และการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 นายชลธี

Read more

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21ตุลาคม 2565

 นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยแล

Read more

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื่นที่ตรวจสอบ ภายหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสเรื่องร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่มีการขายวัตถุอันตรายชนิดที่ 4

        วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายชลธี นุ

Read more

โครงการจิตอาสา“พัฒนาสวนป่านายอำเภอเผียน”ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70

Read more

ถ่ายทอดเทคนิคการประเมินโรครากเน่าโคนเน่าของต้นทุเรียน และเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนด้วยวิธีผสมผสาน

นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ

Read more

ให้การต้อนรับ Mr.Shankar Sapkota ปลัดกระทรวงเกษตรประจำประเทศเนปาล และคณะจำนวน 14 ราย ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นายชลธี

Read more