ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาวัดเทพขาหยั่ง เพื่อเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 นายพิทวัฒน์

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายเทิดพงศ์ สุทธิอาภาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง “การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อทดแทนการเผา” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 นายพิทวัฒน์ อ

Read more

นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมพิธีเปิดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 นายพิทวัฒน์

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มจัดการพื้นที่ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.6 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และให้บริการด้านคลินิกพืช ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 นายพิทวั

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายเทศกาล กิ่งแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมคณะทำงานดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 นายพิทวัฒน์ อ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมด้วย ผอ.ศวพ. และ ผอ.กลุ่ม ภายใต้สังกัด เข้าร่วมงานวันเปิดกองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับ ภาคเกษตร (กศก.) โดยมี นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายพิทวั

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี กลุ่มจัดการพื้นที่ ร่วมจัดนิทรรศการ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ โครงการการขับเคลื่อน “1IGNITE5THAILAND ภาคการเกษตร ”

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายพิทวั

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมสังเกตการณ์ตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร และพืชอินทรีย์ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 นายพิทวัฒน์ อ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางสาวหฤทัย แก่นลา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และนางจิรวดี แดงพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินเพื่อการส่งออกมังคุดผลสดไปสาธารณรัฐเกาหลี

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 นายพิทวัฒน

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางจิรวดี แดงพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2567

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 นายพิทวัฒน์ อ่อ

Read more