แบบฟอร์มพืชอินทรีย์

แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (สำหรับแปลงเดียว-รายเดียว)  [ download ]
แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (สำหรับกลุ่ม)  [ download ]
แบบคำขอใบรับรองการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์  [ download ]
แบบคำขอใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์  [ download ]
หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  [ download ]
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  [ download ]
แบบคำขอใบรับรองการรวบรวมผลิตผล-ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ [download]