แบบฟอร์ม การแจ้งยกเลิกกิจการ

คำขอยกเลิกกิจการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  [ download ]
แบบคำขอยกเลิกกิจการปุ๋ย  [ download ]
แบบคำขอยกเลิกกิจการเมล็ดพันธุ์ควบคุม  [ download ]