ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)