ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ตรวจราชการ จันทบุรี ระยอง ตราด ตรวจติดตามโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 นายระพีภัทร์

Read more

สวพ.6 ร่วมงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตรประจำปี 2566 ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 51 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22-กันยายน 2566 ณ ห้องอัศวินแกรนด์บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

    วันที่ 20 กันยายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ

Read more

สวพ.6 ร่วมให้ข้อมูล แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด หนอนเจาะเมล็ด ทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก ในรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ณ สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่

Read more

ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ สวพ.6 และหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก ตามแผนงานและงบประมาณ 2566 และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายพิทวัฒ

Read more

สวพ.6 ร่วมประชุม หารือ การจัดทำ แผนปฏิบัติการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืซ เกษตรเคลื่อนที่ และโครงการ Monkey Free Plus ผ่านการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายพิทวัฒ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี

     วันที่ 1 กันยายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ

Read more

สวพ.6 เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ การผลิตและการใช้น้ำเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการทาแผลต้นทุเรียน ภายใต้โครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism @Chanthaburi ณ ห้องเฉลิมวงศ์วัจนสุนทร อาคารผาสุข กุลละวณิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมรวม 101 ราย

    วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายพิทวั

Read more