การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2566

 1. เรื่อง การฝึกอบรม “โครงการสารวัตรเกษตรอาสา” จำนวน 2 รุ่น

  รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน

  รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 คน

  ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

  เปิดโอกาสให้เกษตรกรอาสาเข้ามาทำหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 42 ราย

  ผลจากการมีส่วนร่วม

  จากการฝึกอบรมฯ หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายเกษตรกรในการมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และยังเป็นการสร้างสารวัตรเกษตรอาสาให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

  การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

  การฝึกอบรม โครงการสารวัตรเกษตรอาสา ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น สามารถนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านต่อไป

 2. การประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2566

  วันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

  ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

  เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้ามารับทราบนโยบาย ด้านการส่งออกผลไม้ของกรมวิชาการเกษตรและของจังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างการรับรู้และชี้แจงแนวทางการดำเนินการต่างๆโดยผู้ประกอบการร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

  สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 427 ราย

  ผลจากการมีส่วนร่วม

  ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุมการส่งออกทุเรียนไปจีน

  การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

  ผู้ประกอบการ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการส่งออกผลไม้ได้เป็นอย่างดี

 3. การฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาทักษะผู้ควบคุมคุณภาพผลผลิตประจำโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก ปี 2566 (ทุเรียน)”

  รุ่นที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน

  รุ่นที่ 2 วันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน

  ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

  สวพ.6 ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด (DMA) และสมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่ (MAFTA) ซึ่งเป็นภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
  ในการจัดฝึกอบรมฯ โดยภาคเอกชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของตนเอง

  สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

  มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 100 ราย

  ผลจากการมีส่วนร่วม

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพทุเรียนของโรงคัดบรรจุ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพทุเรียนสามารถเฝ้าระวังปัญหาศัตรูพืชติดไปกับผลผลิตส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

  ผู้ประกอบการ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพประจำโรงคัด สามารถลดความเสี่ยงในการตรวจพบศัตรูพืชและช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการส่งออกผลไม้ได้เป็นอย่างดี