ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายสมชาย ฉันทพิริยะพูน ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐาน การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ.9047-2560) ครั้งที่ 2/2566

  วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายพิทวัฒน

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางสาววิจิตรา โชคบุญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายเฉลิมพล ชุ่มเชยวงค์ นักวิชาการเกษตร กลุ่มวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดผลไม้คุณภาพ จำนวน 6 ชนิด

                  วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ครั้งที่ 2/2566

        วันพฤหัสบดีที่ 11-พฤษภาคม 2566 น

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืช และปัจจัยการผลิต จำนวน 7 ราย เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปและควบคุมคุณภาพสมุนไพรด้วยวิธีทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง(Freeze-dried-Technology)

          วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 นายพิ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานในการประชุมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีได้รับการแจ้งเตือนจาก-GACC-(General-Administration-of-Customs-of-the-People’s-Republic-of-China) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ตรวจพบเพลี้ยแป้ง-(Planococcus-lilacinus) ในลำไยสดส่งออก

      วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายพิทวั

Read more

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ในโอกาสมาศึกษาดูงานมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออก ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

       วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายพิทว

Read more

นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมพิธีเปิดงานจันทบุรีเกษตรแฟร์ มหกรรมผลไม้ ของดีจังหวัดจันทบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลผลไม้

      วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 นายพิทว

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางสาวหฤทัย แก่นลา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าร่วมงานและร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคใต้ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี และเปิดตัวโครงการ DOA-Green-Together

          วันที่ 26-27 เมษายน 2566 นายพิ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2566

          วันที่ 27 เมษายน 2566 นายพิทวั

Read more