ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร (สวพ.6)

 ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือ

Read more

ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร(สวพ.6) และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือก

Read more

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนิติกร (สวพ.6)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ควา

Read more

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.6) และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.6)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ควา

Read more

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งนิติกร (สวพ.๖)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินคว

Read more

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร (สวพ.6)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนัก

Read more

โครงการจิตอาสา“พัฒนาสวนป่านายอำเภอเผียน”ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70

Read more