ประชุมการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองการยางได้กำหนดให้มีการประชุมการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ควบคุมยางหนอง โดยมี นายวีรชัย ชุณหสุวรรณ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง เป็นประธาน เข้าร่วมประชุมพร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings พร้อม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กองการยาง และ ศูนย์ฯ